Tag Archives: โชคเกอร์

โชคเกอร์ เครื่องประดับที่สาวๆ หลายคนต้องมีติดไว้ ได้ใช้งานแน่นอน

โชคเกอร์

สร้อยคอที่สาวๆ มักจะใช้สวมใส่เป็นเครื่องประดับติดตัวนั้น จริงๆ แล้วสร้อยคอนั้นแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความยาวของสร้อย และลักษณะการใช้งาน การสวมใส่ให้เหมาะสม